ICARUS Heat Exchangers

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ICARUS HEAT EXCHANGERS BV

DATUM : 01.01.2022

1. Voorwaarden.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werken van de Leverancier. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever die in strijd zijn met dit document of die de algemene leveringsvoorwaarden wijzigen, moeten schriftelijk worden vastgelegd en door de Leverancier worden aanvaard en zullen alleen van kracht zijn door bestelling nadat ze zijn ondertekend.

2. Levering en gevolgen van vertraging.

De Leverancier zal zijn best doen om de leveringsdatum te respecteren die vermeld staat in de bevestiging van de bestelling. Wanneer dit door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk is, neemt Leverancier zo snel mogelijk contact op met Opdrachtgever. De Klant heeft niet het recht om compensatie of vergoedingen te vragen wanneer een vertraging van de levering optreedt, zelfs als de vertraging een geldboete veroorzaakt die aan de Klant wordt opgelegd. De klant is verantwoordelijk voor het wijzen van de leverancier op een eventuele boeteclausule voordat de inkooporder wordt uitgegeven. De leverancier kan naar eigen keuze een dergelijke clausule al dan niet aanvaarden door de bestelling te weigeren.

3. Duur van de garantie.

De garantie is vierentwintig (24) maanden geldig vanaf de datum van levering. De garantie dekt zowel functionele aspecten als fabrieksfouten of materiaalgebreken en betekent dat de producten van de Leverancier:

 • de opgegeven prestaties leveren op basis van onze specifieke technieken met betrekking tot algemeen aanvaarde of opgegeven toleranties;
 • dat ze worden gebouwd met behulp van technieken en moderne en geaccepteerde productieprocessen;
 • ze gedurende een redelijke periode correct functioneren;
 • ze gebouwd zijn in overeenstemming met de relevante EEG-wetgeving en dat ze, wanneer dit verplicht is, het handelsmerk EEG dragen.

4. Verval van de tijdslimiet van de Garantie.

De garantie vervalt onmiddellijk in de volgende omstandigheden:

 1. Een of meer instructies in de installatie- of onderhoudshandleiding zijn niet opgevolgd;
 2. Het product is onjuist gebruikt of het is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is gemaakt;
 3. De bedieningsinstructies zijn niet opgevolgd;
 4. Het product is gewijzigd, gerepareerd, gereviseerd of anderszins veranderd zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier;
 5. Het product is beschadigd of verzwakt door corrosie;
 6. Er wordt geen schriftelijke klacht over de gebreken ingediend binnen acht dagen na de ontdekking van de gebreken;
 7. De opdrachtgever weigert de gebrekkige producten op eerste verzoek van de leverancier aan deze te retourneren.

5. Verloop van de Klacht en Verval van de Garantie.

Zodra er sprake is van een fabricagefout of een defect als gevolg van gebruikte materialen (binnen acht dagen vanaf dat moment), moet de klant de leverancier op de hoogte stellen en hem alle benodigde informatie verstrekken om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Op verzoek van de Leverancier moet de Opdrachtgever alle relevante informatie geven om een of meer acties aan te geven om het probleem op te lossen (d.w.z. hij moet een ontwerp van de installatie leveren). De leverancier is verplicht om binnen vier werkdagen na ontvangst van de benodigde informatie te antwoorden.

Als het nodig wordt geacht om de klacht op te lossen, kan de Leverancier ervoor kiezen om een van zijn technici naar de locatie te sturen waar het probleem zich bevindt. Als Leverancier na inspectie vaststelt dat reparatie ter plaatse niet geschikt is, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om het defecte product naar Leverancier of een andere door Leverancier aan te wijzen locatie te sturen. De Leverancier is verplicht zijn best te doen om een eventueel probleem zo snel en goedkoop mogelijk te verhelpen.

DEZE GARANTIE VERVALT AUTOMATISCH WANNEER DE KLANT OF EEN DERDE INGRIJPT OP HET GEBREKKIGE PRODUCT ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE LEVERANCIER, ZELFS WANNEER HET GEBREK VOORAF WERD VASTGESTELD.

De Leverancier heeft het recht om producten met gebreken terug te roepen, om niet nader genoemde redenen.

6. Verantwoordelijkheid van de leverancier.

De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot de laagste kosten van het herstel van het defecte product en de kosten van een nieuw product ter vervanging, plus de kosten van een standaardtransfer naar de locatie van de Klant als deze zich in Europa bevindt. De Leverancier beslist naar eigen inzicht of hij het defecte product herstelt of vervangt.

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor de kosten van verwijdering of demontage van het defecte product of voor de kosten van de reis of tewerkstelling van derden. De verantwoordelijkheid van de Leverancier omvat niet de vergoeding van schade aan zaken of personen en het eventuele verlies van winst of andere kosten van welke aard dan ook.

Deze beperking van de verantwoordelijkheid van de Leverancier komt voort uit het feit dat de Leverancier meestal niet op de hoogte is van hoe de producten worden gebruikt, waar ze worden ingezet en wat de gevolgen zijn van eventuele storingen.

De partijen zijn het erover eens dat veel van de problemen kunnen worden vermeden en dat de kosten van interventie zullen worden verminderd door het volgende:

 • Toegang tot de installatie / Plaats waar het product is geïnstalleerd: de geleverde producten hebben een variabele levensduur, maar meestal korter dan de installatie waarin ze zijn geplaatst Daarom moet er voldoende ruimte zijn om ze gemakkelijk te vervangen. Als deze regel niet wordt nageleefd, wordt de Leverancier ontheven van elke verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen en gerelateerde kosten.
 • De klant is verantwoordelijk voor het informeren van de leverancier als het product in niet-standaard omstandigheden wordt geplaatst (d.w.z. aanwezigheid van agressieve elementen in de lucht; installatie op 2500, etc.) of als er uitzonderlijke schade zal zijn als gevolg van eventuele defecten aan de geleverde producten. Het Technisch Bureau van de Leverancier heeft het recht om het product en elk samenstel daarvan te beoordelen en, indien nodig, te laten testen om te worden goedgekeurd.

Als de Opdrachtgever verzuimt deze noodzakelijke informatie te verstrekken, is de Leverancier niet verantwoordelijk voor enige schade of andere gevolgen daarna.

7. Schade geleden door de Eindgebruiker of een Derde.

7a) Schade geleden door de Eindgebruiker

De opdrachtgever is verplicht de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van het bestaan van een tegen hem ingestelde schadevergoeding (zelfs als deze buitengerechtelijk is afgehandeld), zodat de leverancier naar eigen keuze een tegeneis kan instellen tegen de eis en tussen kan komen in het eventuele geschil met de opdrachtgever. Opdrachtgever moet – op verzoek van Leverancier – tussenbeide komen en elke tegenvordering van Leverancier ondersteunen.

7b) Schade geleden door de benadeelde partij “Niet-eindgebruiker

De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan derden die niet als “Eindgebruiker” worden beschouwd als gevolg van de producten van de Leverancier. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor dergelijke schade.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Alle vorderingen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van dit contract zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbank van Rotterdam volgens de Nederlandse wet, in het bijzonder – behalve voor wat niet is opgenomen in deze contractvoorwaarden, zal worden beslist door het Burgerlijk Wetboek.

9. Lengte en inhoud van de herstelgarantie.

 • Voor restauraties (en niet voor het product zelf) die onder de garantie vallen, geldt dezelfde garantie als voor het oorspronkelijke product, vanaf de datum van voltooiing van de restauratie.
 • Als er door het herstel van de technische aspecten van het product schade ontstaat aan de esthetische eigenschappen van het product, kan de Klant om vervanging van het product vragen, maar alleen als het herstel de prestaties van het product aanzienlijk zou veranderen.

ICARUS Heat Exchangers B.V. Westerkade, 27
3016CM Rotterdam Nederland
BTW-nr. : NL85.195.68.65.B01
Kamer van Koophandel Rotterdam nr 56.050.437

Scroll naar boven